Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2018ko martxoak 21an, larunbata, Udalak Ohiko Bilkura onartu zituen aurtengorako izango dituen diru-sarrerak, gastu finkoak eta inbertsiotarako geratu den diru kopurua, banan banan ezagutzeko, aztertzeko eta aurreikuspenak baloratu eta proposamen berriak egiteko izandako Herri Batzarraren ondoren.

Segidan, aurtengorako egiten den sarrera arrunten eta gastu finkoen aurreikuspena ikus dezakezue xehatuta:

Sarrerak

Partida Deskribapena Euro
1. KAPITULUA    
0000.112.000.00.01 Landa ondasunak 2.724,41€
0000.112.000.00.02 Hiri ondasunak 29.907,22€
0000.113.000.00.01 Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga 16.061,03€
0000.114.000.00.01 Hiri-lurren balioaren gehikuntzaren… ("plusvalia") 0,00€
0000.130.000.00.01 Enpresa jarduerak (i.a.e.) 3.500,00€
  1. kapitulua guztira 52.192,66€
2. KAPITULUA    
0000.282.000.00.01 Eraikuntza, instal. obren gaineko zerga 100,00€
  2. kapitulua guztira 100,00€
3. KAPITULUA    
0000.310.000.00.01 Etxez etxeko zabor bilketa 16.261,93€
0000.310.000.00.03 Udal hilerriak (tasak lurperatzeagatik) 400,00€
0000.310.000.00.15 Etxez etxeko laguntza zerbitzua (50€x14) 100,00€
0000.310.334.00.11 Udalekuetako kuotak 400,00€
0000.310.335.00.11 Euskara ikastaroak 350,00€
0000.310.338.00.16 Jubilatuen bazkariko sarrerak 950,00€
0000.310.341.00.11 Pilates eta zunba ikastaroak 3.600,00€
0000.311.000.00.01 Establezimewnduak irekitzeko baimena 0,00€
0000.312.000.00.01 Hirigintza baimenak ematea 100,00€
0000.320.000.00.99 Herri bideen erabilera (pinudiak ateratzeagatik…) 1.000,00€
0000.321.000.00.09 Erriel, zutoin, kable, tximeleta e.a. (fakturatzearen %1,5) 11.000,00€
0000.340.000.00.02 Udal kiroldegiak (Alegiako frontoia) 0,00€
0000.340.000.00.12 Podologo kontsulta 0,00€
0000.382.000.00.01

Partikularren itzulketak (udalak egindako gastuak, partikularrek egin beharrekoak…)

0,00€
0000.391.000.00.01 Isunak 100,00€
0000.392.000.00.01 Premiamendu errekargua 0,00€
0000.393.000.00.01 Berandutza interesak 0,00€
0000.396.000.00.01

Telefonica-ko sarreretan partaidetza (kontsumoaren %1,5) (aldundiak gestionatua)

700,00€
0000.399.000.00.01 Partikularren kargurako laneng. sar 0,00€
0000.399.000.00.06 Inprebistoak (herritarrek ordaintzen dutena, ikastaro, ibilaldi,…) 1.000,00€
  3. kapitulua guztira 35.961,93€
4. KAPITULUA    
0000.400.000.00.01 Itundu gabeko zergetako partaidetza (estatutik) 161,00€
0000.410.000.00.01 Bake Epaitegia 0,00€
0000.410.120.00.01 Dirulaguntza AHT Teknikoak 0,00€
0000.420.000.00.99 Itundutako tributuetako partaidetza (fondo forala) 194.908,00€
0000.420.000.01.99 Larrialdi sozialeko laguntza (EEJJ) 1.400,00€
0000.420.000.02.99 Etxez etxeko laguntza zerbitzua 9.000,00€
0000.420.230.00.99 Gizarte Zerbitzuen Legea  100,00€
0000.420.337.20.99 Haur eta gazteen  sustapenerako sistema (aldundiaren diru-laguntza, udalekuetarako etab…)(1000 biztanletik beherako herriei) 950,00€
0000.471.000.00.01 Hitzarmena: Redesa 10.000,00€
  4. kapitulua guztira 216.519,00€
5. KAPITULUA    
0000.540.000.00.01 Errentak (ostatua) 3.471,12€
  Kontu korronte, interesak, errentak,...  
  5. kapitulua guztira 3.471,12€
7. KAPITULUA    
0000.710.000.00.01 Euskara plana (diru-laguntza) 100,00€
0000.710.152.20.03 Irisgarritasuna Diru-Laguntza 10.000,00€
0000.710.341.00.03 Jarduera fisikoaren diru-laguntza 0,00€
0000.710.920.00.01 Udaleko obretarako Leader 2018 laguntza 96.430,55€
0000.720.153.10.01 Foru Aldundiko laguntza landa bideak 30.000,00€
0000.720.330.00.99 Tokiko programaren diru-laguntza 1.100,00€
0000.720.341.00.01 Kirola sustatzeko diru-laguntzak 0,00€
0000.722.171.00.01 Goimenen ibilaldietarako diru-laguntza 0,00€
0000.722.334.00.01 Herri Bizitza diru-laguntza 3.000,00€
0000.730.000.00.01 Ezkioko aurrekontutik diru-sarrera 0,00€
  7. kapitulua guztira 140.630,55€
     
SARRERAK GUZTIRA 2019an  448.875,26€

Gastuak

Kodea Deskribapena Euro
1. KAPITULUA    
1 Oinarrizko ordainketak. Goi zuzendaritza 16.600,00€
2 Administ. orok. oinarrizko ordainketak 6.146,10€
3 Administ. orok. destino osagarria 10.142,14€
4 Pertson. labor. oinarriz. ordainketak 13.1755,26€
6 Admin. oroko. aldarteko laborala-Izaskun 1.223,88€
7 Peoiaren kontratazioa 511,88€
8 Gizarte ekintzaren bestelako pertsona 4.783,27€
9 Udalekuetako begiraleen kostua 640,68€
266 Euskara irakaslea 2.400,00€
179 Aldi Baterako Administraria 20.500,00€
10 Gizarte segurantza, komun. gizar. zerb. 4.524,41€
11 Elkarkidetza - Narraspe 263,66€
12 Gizarte segurantza gizarte langilea 1.468,40€
13 Gizarte segurantza, begiraleak 200,00€
267 Gizarte segurantza, euskara irakasleak 0,00€
16 Gizarte segurantza, adm. orokorra 3.539,58€
17 Elkarkidetzaren kuotak 470,87€
18 Lan prebentziorako zerbitzua 1.000,00€
180 Gizarte segurantza aldi baterako administr 6.200,00€
19 Goi mailako karguen aseguruak 0,00€
20 Komun. eta gizarte. aseguruak - Narraspe 146,28€
268 Euskara irakaslea Bizitza Asegurua 100,00€
22 Administrazio orok. aseguruak 419,01€
  1. kapitulua guztira 96.347,42€
2. KAPITULUA    
218 Elizarekin Hitzarmena 1.200,00€
24 Kizkitzako antenaren arrendamentua 200,00€
27 Hiribide publikoen azpeig. (baserri bideak) 6.500,00€
28 Admin. orokorr. konpon. manten. 2.500,00€
29 Zehazgabe eta ustegabe eraikin eta best. 100,00€
38 Komunit. eta gizarte. zerb. makin. insta 4.500,00€
36 Hilerriaren makin. instal. tresneria. 700,00€
33 Admin. orokor. makin. instal. tresneria. 2.100,00€
41 Komunitate giz. zerb. altz. eta lanabes 100,00€
42 Adm. orok. ekipamendu informatikoa 300,00€
44 Admin. orok. material inbent. ezina 2.000,00€
58 Komunit. gizar. zerb. erregaiak 1.000,00€
59 Komunit. gizar. zerb. arropak 250,00€
60 Tresnak eta erremintak 320,00€
61 Auzolana 3.000,00€
55 Ur hornidura-kontsumoa 300,00€
57 Komunit. eta gizar. energia elektrikoa 9.000,00€
47 Admin. orokor. energia elektrikoa 300,00€
257 Administrazio Orokorreko Gasa 1.500,00€
69 Komunit. Gizar. Zerb. Telefono gast. 350,00€
63 Admin. orokorreko telefono gastuak 1.500,00€
64 Admin. orok. posta bidezkoak 400,00€
66 Adminitrazio orokorra. informatikoak 7.000,00€
70 Admin. orokorreko garraioak 100,00€
78 Komunit. gizart. zerb. ibilgailua 100,00€
71 Adm. orok. eraikin eta lokalen aseguruak 1.800,00€
72 Admin. orokor. bestelako arriskuak 500,00€
85 Kultur. Sustapen gastu.(tailer, irteera, auzolan…) 1.000,00€
79 Gobernu organoen protokolo arretak 600,00€
80 Admin. orokor. publizitate eta propag. 1.300,00€
81 Admin. orokor. juridiko gastuak 1.000,00€
296 Adinekoen tailerra 2.500,00€
93 Hirigintzaren aholkularitza gastuak 12.000,00€
299 Komposguneko lanak 3.800,00€
94 Hilerriko gastuak 700,00€
89 Etxez etxeko laguntza zerbitzua 9.000,00€
98 Arratoi galtze zerbitzua 1.500,00€
91 Podologo kontsulta 500,00€
298 Udalekuen ikastaroak 4.500,00€
297 Kirol ikastaroak (Pilates eta zunba) 10.000,00€
97 Entitatearen aldeko bilketa. Frontoia 300,00€
300 Datuen babeserako lanak 1.000,00€
86 Admin. orok. garbiketa gastuak 7.200,00€
225 Bilketa zerbitzuak 0,00€
88 Adm. oroko. kanpoko best. lanak-berta.. 3.500,00€
100 Admin. orokorraren dietak eta despl. 200,00€
102 Gobernu organoen dietak eta desplazamend. 200,00€
103 Gobernu organoen bestelako kalte ordaina 200,00€
104 Beste indemnizazio batzuk 200,00€
  2. kapitulua guztira 108.820,00€
4. KAPITULUA    
106 Matximentako zaborra 250,00€
107 Matximentako argia 150,00€
108 Matximentako bestelako gastuak 500,00€
109 Foru diputazioa. telealarma zerbi. 300,00€
112 Sasieta mankomunitateari transferentziak 16.180,39€
110 Goiekiri transferentziak 3.000,00€
114 San Andres ikastetxeko mantenua 500,00€
115 Balantzategi ikastetxe mantenua 500,00€
116 Goruntz dantza taldeari transf. 300,00€
119 Hirugarren munduari transferentzia 1.500,00€
120 Gizarte ongizate arloko laguntz. transfe. 1.800,00€
121 Hezkuntza arloko laguntzen transferentzia 300,00€
124 Kultura arloko laguntzen transferentzia 1.000,00€
123 Euskara arloko laguntzen transferentzia 1.000,00€
125 Herriko festetarako transferentziak 8.000,00€
126 Kirol arloko laguntzen transferentziak 700,00€
127 Goimeni transferentziak 3.000,00€
  4. kapitulua guztira 38.980,39€
5. KAPITULUA    
219 Kreditu Globalak 0,00€
  5. kapitulua guztira 0,00€
6. KAPITULUA    
220 Bideetan Egokitze lanak 30.000,00€
265 Bidegorriaren 2. Faseko Terreno erosketa 0,00€
263 Areto Balioanitza 153.000,00€
295 Areto Balioanitza 0,00€
301 Birrintzailea Alegiko konposgunea 4.727,45€
216 Itsasoko Ostaturako tresna 0,00€
212 Udaletxe berriko informatika inbertsioak 0,00€
260 Ibilbideak, Panelak San Lorentzo 0,00€
213 Itsasoko web orria 0,00€
221 Artxibo Eratze lanak 0,00€
222 Itsasoko Goiko Ostatu proiektua 0,00€
269 Erretaularen difusiorako inbertsioa 0,00€
259 Itsaso Bereizketako Epaiketak 15.000,00€
  6. kapitulua guztira 202.727,45€
7. KAPITULUA    
128 Ur hornidura-eskaerak 1.000,00€
129 Baserri fatxaden pintaketa 1.000,00€
  7. kapitulua guztira 2.000,00€
     
GASTUAK GUZTIRA 2019an  448.875,26€