Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2018ko martxoak 21an, larunbata, Udalak Ohiko Bilkura onartu zituen aurtengorako izango dituen diru-sarrerak, gastu finkoak eta inbertsiotarako geratu den diru kopurua, banan banan ezagutzeko, aztertzeko eta aurreikuspenak baloratu eta proposamen berriak egiteko izandako Herri Batzarraren ondoren.

Segidan, aurtengorako egiten den sarrera arrunten eta gastu finkoen aurreikuspena ikus dezakezue xehatuta:

Sarrerak

Partida Deskribapena Euro
1. KAPITULUA    
0000.112.000.00.01 Landa ondasunak 2.772,28€
0000.112.000.00.02 Hiri ondasunak 26.857,10€
0000.113.000.00.01 Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga 13.432,37€
0000.114.000.00.01 Hiri-lurren balioaren gehikuntzaren… ("plusvalia") 0,00€
0000.130.000.00.01 Enpresa jarduerak (i.a.e.) 0,00€
  1. kapitulua guztira 43.061,75€
2. KAPITULUA    
0000.282.000.00.01 Eraikuntza, instal. obren gaineko zerga 100,00€
  2. kapitulua guztira 100,00€
3. KAPITULUA    
0000.310.000.00.01 Etxez etxeko zabor bilketa 12.192,00€
0000.310.000.00.03 Udal hilerriak (tasak lurperatzeagatik) 200,00€
0000.310.000.00.15 Etxez etxeko laguntza zerbitzua (50€x14) 700,00€
0000.312.000.00.01 Hirigintza baimenak ematea 100,00€
0000.320.000.00.99 Herri bideen erabilera (pinudiak ateratzeagatik…) 500,00€
0000.321.000.00.09 Erriel, zutoin, kable, tximeleta e.a. (fakturatzearen %1,5) 10.000,00€
0000.340.000.00.02 Udal kiroldegiak (Alegiako frontoia) 500,00€
0000.382.000.00.01

Partikularren itzulketak (udalak egindako gastuak, partikularrek egin beharrekoak…)

300,00€
0000.391.000.00.01 Isunak 100,00€
0000.392.000.00.01 Premiamendu errekargua 6,00€
0000.396.000.00.01

Telefonica-ko sarreretan partaidetza (kontsumoaren %1,5) (aldundiak gestionatua)

669,00€
0000.399.000.00.06 Inprebistoak (herritarrek ordaintzen dutena, ikastaro, ibilaldi,…) 4.000,00€
  3. kapitulua guztira 29.267,00€
4. KAPITULUA    
0000.400.000.00.01 Itundu gabeko zergetako partaidetza (estatutik) 161,00€
0000.420.000.00.99 Itundutako tributuetako partaidetza (fondo forala) 187.897,00€
0000.420.000.01.99 Larrialdi sozialeko laguntza (EEJJ) 1.508,00€
0000.420.000.02.99 Etxez etxeko laguntza zerbitzua 9.000,00€
0000.420.230.00.99 Gizarte Zerbitzuen Legea  750,29€
0000.420.337.20.99 Haur eta gazteen  sustapenerako sistema (aldundiaren diru-laguntza, udalekuetarako etab…)(1000 biztanletik beherako herriei) 1.000,00€
0000.471.000.00.01 Hitzarmena: Redesa 7.000,00€
  Bestelako transferentzia arruntak 0,00€
  4. kapitulua guztira 207.316,29€
5. KAPITULUA    
0000.540.000.00.01 Errentak (ostatua) 3.471,12€
  Kontu korronte, interesak, errentak,...  
  5. kapitulua guztira 3.471,12€
7. KAPITULUA    
0000.710.000.00.01 Euskara plana (diru-laguntza) 500,00€
0000.720.153.00.01 Alegiko Parkerako Diru-Laguntza 42.000,00€
0000.720.153.10.01 Foru Aldundiko Laguntza 30.000,00€
0000.720.920.00.01 Udala Eratzeko diru-Laguntza 15.000,00€
0000.722.171.00.01 Goimenen ibilaldietarako Diru-Laguntza 7.000,00€
  7. kapitulua guztira 94.500,00€
     
SARRERAK GUZTIRA 2018an (aurreikuspena) 377.716,16€

Gastuak

Kodea Deskribapena Euro
1. KAPITULUA    
1 Oinarrizko ordainketak. Goi zuzendaritza 16.600,00€
2 Administ. orok. oinarrizko ordainketak 5.922,65€
3 Administ. orok. destino osagarria 10.274,48€
4 Pertson. labor. oinarriz. ordainketak 13.120,66€
6 Admin. oroko. aldarteko laborala-Izaskun 1.179,38€
7 Peoiaren kontratazioa 511,88€
8 Gizarte ekintzaren bestelako pertsona 4.150,00€
9 Udalekuetako begiraleen kostua 0,00€
179 Aldi Baterako Administraria 16.325,26€
10 Gizarte segurantza, komun. gizar. zerb. 4.449,51€
11 Elkarkidetza - Narraspe 259,77€
12 Gizarte segurantza gizarte langilea 1.215,01€
13 Gizarte segurantza, begiraleak 0,00€
16 Gizarte segurantza, adm. orokorra 3.281,53€
17 Elkarkidetzaren kuotak 463,91€
18 Lan prebentziorako zerbitzua 1.000,00€
180 Gizarte segurantza admin. ordezkapenak 4.463,80€
19 Goi mailako karguen aseguruak 0,00€
20 Komun. eta gizarte. aseguruak - Narraspe 139,06€
22 Administrazio orok. aseguruak 265,87€
  1. kapitulua guztira 83.622,77€
2. KAPITULUA    
218 Elizarekin Hitzarmena 1.200,00€
24 Kizkitzako antenaren arrendamentua 200,00€
27 Hiribide publikoen azpeig. (baserri bideak) 6.000,00€
28 Admin. orokorr. konpon. manten. 800,00€
29 Zehazgabe eta ustegabe eraikin eta best. 1.500,00€
38 Komunit. eta gizarte. zerb. makin. insta 1.500,00€
36 Hilerriaren makin. instal. tresneria. 500,00€
33 Admin. orokor. makin. instal. tresneria. 1.000,00€
41 Komunitate giz. zerb. altz. eta lanabes 900,00€
42 Adm. orok. ekipamendu informatikoa 900,00€
44 Admin. orok. material inbent. ezina 6.000,00€
58 Komunit. gizar. zerb. erregaiak 1.000,00€
59 Komunit. gizar. zerb. arropak 250,00€
60 Tresnak eta erremintak 320,88€
61 Auzolana 2.000,00€
55 Ur hornidura-kontsumoa 400,00€
57 Komunit. eta gizar. energia elektrikoa 8.000,00€
47 Admin. orokor. energia elektrikoa 1.000,00€
257 Administrazio Orokorreko Gasa 2.000,00€
69 Komunit. Gizar. Zerb. Telefono gast. 350,00€
63 Admin. orokorreko telefono gastuak 1.500,00€
64 Admin. orok. posta bidezkoak 500,00€
66 Adminitrazio orokorra. informatikoak 7.000,00€
70 Admin. orokorreko garraioak 700,00€
78 Komunit. gizart. zerb. ibilgailua 400,00€
71 Adm. orok. eraikin eta lokalen aseguruak 1.700,00€
72 Admin. orokor. bestelako arriskuak 2.500,00€
85 Kultur. Sustapen gastu.(tailer, irteera, auzolan…) 8.000,00€
79 Gobernu organoen protokolo arretak 1.500,00€
80 Admin. orokor. publizitate eta propag. 1.000,00€
81 Admin. orokor. juridiko gastuak 1.500,00€
93 Hirigintzaren aholkularitza gastuak 12.000,00€
94 Hilerriko gastuak 500,00€
89 Etxez etxeko laguntza zerbitzua 9.200,00€
98 Arratoi galtze zerbitzua 1.500,00€
91 Podologo kontsulta 500,00€
97 Entitatearen aldeko bilketa. Frontoia 300,00€
86 Admin. orok. garbiketa gastuak 6.000,00€
88 Adm. oroko. kanpoko best. lanak-berta.. 2.000,00€
100 Admin. orokorraren dietak eta despl. 200,00€
102 Gobernu organoen dietak eta desplazamend. 600,00€
103 Gobernu organoen bestelako kalte ordaina 200,00€
104 Beste indemnizazio batzuk 200,00€
  2. kapitulua guztira 95.320,89€
4. KAPITULUA    
106 Matximentako zaborra 250,00€
107 Matximentako argia 150,00€
108 Matximentako bestelako gastuak 1.000,00€
109 Foru diputazioa. telealarma zerbi. 300,00€
112 Sasieta mankomunitateari transferentziak 15.648,11€
110 Goiekiri transferentziak 3.000,00€
114 San Andres ikastetxeko mantenua 500,00€
115 Balantzategi ikastetxe mantenua 500,00€
116 Goruntz dantza taldeari transf. 300,00€
119 Hirugarren munduari transferentzia 1.500,00€
120 Gizarte ongizate arloko laguntz. transfe. 1.500,00€
121 Hezkuntza arloko laguntzen transferentzia 300,00€
124 Kultura arloko laguntzen transferentzia 2.000,00€
123 Euskara arloko laguntzen transferentzia 1.000,00€
125 Herriko festetarako transferentziak 7.500,00€
126 Kirol arloko laguntzen transferentziak 671,64€
127 Goimeni transferentziak 3.000,00€
  4. kapitulua guztira 39.119,75€
5. KAPITULUA    
219 Kreditu Globalak 15.421,59€
  5. kapitulua guztira 15.421,59€
6. KAPITULUA    
262 Alegiko Parkea Egokitzea 26.410,78€
220 Bideetan Egokitze lanak 51.400,00€
263 Areto Balioanitza 26.689,94€
260 Ibilbideak, Panelak San Lorentzo 13.698,45€
221 Artxibo Eratze lanak 2.032,00€
259 Itsaso Bereizketako Epaiketak 22.000,00€
  6. kapitulua guztira 142.231,17€
7. KAPITULUA    
128 Ur hornidura-eskaerak 1.000,00€
129 Baserri fatxaden pintaketa 1.000,00€
  7. kapitulua guztira 2.000,00€
     
GASTUAK GUZTIRA 2018an (aurreikuspena) 377.716,16€