Visor de contenido web

Aurrekontuak

Segidan, aurtengorako egiten den sarrera arrunten eta gastu finkoen aurreikuspena ikus dezakezue xehatuta:

Sarrerak

Partida Deskribapena Euro
1. KAPITULUA    
0000.112.000.00.01 Landa ondasunak 2.724,41€
0000.112.000.00.02 Hiri ondasunak 29.907,22€
0000.113.000.00.01 Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga 16.061,03€
0000.114.000.00.01 Hiri-lurren balioaren gehikuntzaren… ("plusvalia") 0,00€
0000.130.000.00.01 Enpresa jarduerak (i.a.e.) 3.500,00€
  1. kapitulua guztira 52.192,66€
2. KAPITULUA    
0000.282.000.00.01 Eraikuntza, instal. obren gaineko zerga 100,00€
  2. kapitulua guztira 100,00€
3. KAPITULUA    
0000.310.000.00.01 Etxez etxeko zabor bilketa 16.261,93€
0000.310.000.00.03 Udal hilerriak (tasak lurperatzeagatik) 400,00€
0000.310.000.00.15 Etxez etxeko laguntza zerbitzua (50€x14) 100,00€
0000.310.334.00.11 Udalekuetako kuotak 400,00€
0000.310.335.00.11 Euskara ikastaroak 350,00€
0000.310.338.00.16 Jubilatuen bazkariko sarrerak 950,00€
0000.310.341.00.11 Pilates eta zunba ikastaroak 3.600,00€
0000.311.000.00.01 Establezimewnduak irekitzeko baimena 0,00€
0000.312.000.00.01 Hirigintza baimenak ematea 100,00€
0000.320.000.00.99 Herri bideen erabilera (pinudiak ateratzeagatik…) 1.000,00€
0000.321.000.00.09 Erriel, zutoin, kable, tximeleta e.a. (fakturatzearen %1,5) 11.000,00€
0000.340.000.00.02 Udal kiroldegiak (Alegiako frontoia) 0,00€
0000.340.000.00.12 Podologo kontsulta 0,00€
0000.382.000.00.01

Partikularren itzulketak (udalak egindako gastuak, partikularrek egin beharrekoak…)

0,00€
0000.391.000.00.01 Isunak 100,00€
0000.392.000.00.01 Premiamendu errekargua 0,00€
0000.393.000.00.01 Berandutza interesak 0,00€
0000.396.000.00.01

Telefonica-ko sarreretan partaidetza (kontsumoaren %1,5) (aldundiak gestionatua)

700,00€
0000.399.000.00.01 Partikularren kargurako laneng. sar 0,00€
0000.399.000.00.06 Inprebistoak (herritarrek ordaintzen dutena, ikastaro, ibilaldi,…) 1.000,00€
  3. kapitulua guztira 35.961,93€
4. KAPITULUA    
0000.400.000.00.01 Itundu gabeko zergetako partaidetza (estatutik) 161,00€
0000.410.000.00.01 Bake Epaitegia 0,00€
0000.410.120.00.01 Dirulaguntza AHT Teknikoak 0,00€
0000.420.000.00.99 Itundutako tributuetako partaidetza (fondo forala) 194.908,00€
0000.420.000.01.99 Larrialdi sozialeko laguntza (EEJJ) 1.400,00€
0000.420.000.02.99 Etxez etxeko laguntza zerbitzua 9.000,00€
0000.420.230.00.99 Gizarte Zerbitzuen Legea  100,00€
0000.420.337.20.99 Haur eta gazteen  sustapenerako sistema (aldundiaren diru-laguntza, udalekuetarako etab…)(1000 biztanletik beherako herriei) 950,00€
0000.471.000.00.01 Hitzarmena: Redesa 10.000,00€
  4. kapitulua guztira 216.519,00€
5. KAPITULUA    
0000.540.000.00.01 Errentak (ostatua) 3.471,12€
  Kontu korronte, interesak, errentak,...  
  5. kapitulua guztira 3.471,12€
7. KAPITULUA    
0000.710.000.00.01 Euskara plana (diru-laguntza) 100,00€
0000.710.152.20.03 Irisgarritasuna Diru-Laguntza 10.000,00€
0000.710.341.00.03 Jarduera fisikoaren diru-laguntza 0,00€
0000.710.920.00.01 Udaleko obretarako Leader 2018 laguntza 96.430,55€
0000.720.153.10.01 Foru Aldundiko laguntza landa bideak 30.000,00€
0000.720.330.00.99 Tokiko programaren diru-laguntza 1.100,00€
0000.720.341.00.01 Kirola sustatzeko diru-laguntzak 0,00€
0000.722.171.00.01 Goimenen ibilaldietarako diru-laguntza 0,00€
0000.722.334.00.01 Herri Bizitza diru-laguntza 3.000,00€
0000.730.000.00.01 Ezkioko aurrekontutik diru-sarrera 0,00€
  7. kapitulua guztira 140.630,55€
     
SARRERAK GUZTIRA 2019an  448.875,26€

Gastuak

Kodea Deskribapena Euro
1. KAPITULUA    
1 Oinarrizko ordainketak. Goi zuzendaritza 16.600,00€
2 Administ. orok. oinarrizko ordainketak 6.146,10€
3 Administ. orok. destino osagarria 10.142,14€
4 Pertson. labor. oinarriz. ordainketak 13.1755,26€
6 Admin. oroko. aldarteko laborala-Izaskun 1.223,88€
7 Peoiaren kontratazioa 511,88€
8 Gizarte ekintzaren bestelako pertsona 4.783,27€
9 Udalekuetako begiraleen kostua 640,68€
266 Euskara irakaslea 2.400,00€
179 Aldi Baterako Administraria 20.500,00€
10 Gizarte segurantza, komun. gizar. zerb. 4.524,41€
11 Elkarkidetza - Narraspe 263,66€
12 Gizarte segurantza gizarte langilea 1.468,40€
13 Gizarte segurantza, begiraleak 200,00€
267 Gizarte segurantza, euskara irakasleak 0,00€
16 Gizarte segurantza, adm. orokorra 3.539,58€
17 Elkarkidetzaren kuotak 470,87€
18 Lan prebentziorako zerbitzua 1.000,00€
180 Gizarte segurantza aldi baterako administr 6.200,00€
19 Goi mailako karguen aseguruak 0,00€
20 Komun. eta gizarte. aseguruak - Narraspe 146,28€
268 Euskara irakaslea Bizitza Asegurua 100,00€
22 Administrazio orok. aseguruak 419,01€
  1. kapitulua guztira 96.347,42€
2. KAPITULUA    
218 Elizarekin Hitzarmena 1.200,00€
24 Kizkitzako antenaren arrendamentua 200,00€
27 Hiribide publikoen azpeig. (baserri bideak) 6.500,00€
28 Admin. orokorr. konpon. manten. 2.500,00€
29 Zehazgabe eta ustegabe eraikin eta best. 100,00€
38 Komunit. eta gizarte. zerb. makin. insta 4.500,00€
36 Hilerriaren makin. instal. tresneria. 700,00€
33 Admin. orokor. makin. instal. tresneria. 2.100,00€
41 Komunitate giz. zerb. altz. eta lanabes 100,00€
42 Adm. orok. ekipamendu informatikoa 300,00€
44 Admin. orok. material inbent. ezina 2.000,00€
58 Komunit. gizar. zerb. erregaiak 1.000,00€
59 Komunit. gizar. zerb. arropak 250,00€
60 Tresnak eta erremintak 320,00€
61 Auzolana 3.000,00€
55 Ur hornidura-kontsumoa 300,00€
57 Komunit. eta gizar. energia elektrikoa 9.000,00€
47 Admin. orokor. energia elektrikoa 300,00€
257 Administrazio Orokorreko Gasa 1.500,00€
69 Komunit. Gizar. Zerb. Telefono gast. 350,00€
63 Admin. orokorreko telefono gastuak 1.500,00€
64 Admin. orok. posta bidezkoak 400,00€
66 Adminitrazio orokorra. informatikoak 7.000,00€
70 Admin. orokorreko garraioak 100,00€
78 Komunit. gizart. zerb. ibilgailua 100,00€
71 Adm. orok. eraikin eta lokalen aseguruak 1.800,00€
72 Admin. orokor. bestelako arriskuak 500,00€
85 Kultur. Sustapen gastu.(tailer, irteera, auzolan…) 1.000,00€
79 Gobernu organoen protokolo arretak 600,00€
80 Admin. orokor. publizitate eta propag. 1.300,00€
81 Admin. orokor. juridiko gastuak 1.000,00€
296 Adinekoen tailerra 2.500,00€
93 Hirigintzaren aholkularitza gastuak 12.000,00€
299 Komposguneko lanak 3.800,00€
94 Hilerriko gastuak 700,00€
89 Etxez etxeko laguntza zerbitzua 9.000,00€
98 Arratoi galtze zerbitzua 1.500,00€
91 Podologo kontsulta 500,00€
298 Udalekuen ikastaroak 4.500,00€
297 Kirol ikastaroak (Pilates eta zunba) 10.000,00€
97 Entitatearen aldeko bilketa. Frontoia 300,00€
300 Datuen babeserako lanak 1.000,00€
86 Admin. orok. garbiketa gastuak 7.200,00€
225 Bilketa zerbitzuak 0,00€
88 Adm. oroko. kanpoko best. lanak-berta.. 3.500,00€
100 Admin. orokorraren dietak eta despl. 200,00€
102 Gobernu organoen dietak eta desplazamend. 200,00€
103 Gobernu organoen bestelako kalte ordaina 200,00€
104 Beste indemnizazio batzuk 200,00€
  2. kapitulua guztira 108.820,00€
4. KAPITULUA    
106 Matximentako zaborra 250,00€
107 Matximentako argia 150,00€
108 Matximentako bestelako gastuak 500,00€
109 Foru diputazioa. telealarma zerbi. 300,00€
112 Sasieta mankomunitateari transferentziak 16.180,39€
110 Goiekiri transferentziak 3.000,00€
114 San Andres ikastetxeko mantenua 500,00€
115 Balantzategi ikastetxe mantenua 500,00€
116 Goruntz dantza taldeari transf. 300,00€
119 Hirugarren munduari transferentzia 1.500,00€
120 Gizarte ongizate arloko laguntz. transfe. 1.800,00€
121 Hezkuntza arloko laguntzen transferentzia 300,00€
124 Kultura arloko laguntzen transferentzia 1.000,00€
123 Euskara arloko laguntzen transferentzia 1.000,00€
125 Herriko festetarako transferentziak 8.000,00€
126 Kirol arloko laguntzen transferentziak 700,00€
127 Goimeni transferentziak 3.000,00€
  4. kapitulua guztira 38.980,39€
5. KAPITULUA    
219 Kreditu Globalak 0,00€
  5. kapitulua guztira 0,00€
6. KAPITULUA    
220 Bideetan Egokitze lanak 30.000,00€
265 Bidegorriaren 2. Faseko Terreno erosketa 0,00€
263 Areto Balioanitza 153.000,00€
295 Areto Balioanitza 0,00€
301 Birrintzailea Alegiko konposgunea 4.727,45€
216 Itsasoko Ostaturako tresna 0,00€
212 Udaletxe berriko informatika inbertsioak 0,00€
260 Ibilbideak, Panelak San Lorentzo 0,00€
213 Itsasoko web orria 0,00€
221 Artxibo Eratze lanak 0,00€
222 Itsasoko Goiko Ostatu proiektua 0,00€
269 Erretaularen difusiorako inbertsioa 0,00€
259 Itsaso Bereizketako Epaiketak 15.000,00€
  6. kapitulua guztira 202.727,45€
7. KAPITULUA    
128 Ur hornidura-eskaerak 1.000,00€
129 Baserri fatxaden pintaketa 1.000,00€
  7. kapitulua guztira 2.000,00€
     
GASTUAK GUZTIRA 2019an  448.875,26€