Udal ordenantzak eta tasak

Udal Zergak, Tasa eta Ordenantzak 

Atal honetan Udal Zergen eta tasen inguruko informazioa aurkituko duzu.

Udal Zergak hiru multzotan banatuta daude:

 1. Ondasun Higiezinei buruzko zergak
 2. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga
 3. Eraikuntza, instalazio eta obrei buruzko zerga

 

1. Ondasun Higiezinei buruzko zergak 

[2020 URTEA]

 • Hiri ondasunentzat:
  Industri edo zerbitzu erabilerarako lurzoruan dauden ondasun hiritarrentzat: Karga tasa: %0,4671
  Gainerako Ondasun hiritarrentzat: karga tasa: %0,2435
 • Landa ondasunentzat: %0,4916

Salbuetsiak geratzen dira familia osatzen duten kideen egoera ekonomikoa dela eta, familia unitateko kide guztien urteko sarrerak (gauden urtearen aurreko ekitaldiko datuak kontutan hartuaz) ondoren ezartzen diren kopurura iristen ez badira:

Gehienekoak kide kopuruaren arabera Hilean Urtean
1 602,28€ 7.227,36€
2 752,85€ 9.034,20€
3 865,78€ 10.389,36€
4 edo gehiago 903,42€ 10.841,04€

Salbuespenaren onarpena Alkatetzaren ebazpen bidez egingo da, eta beti ere ordainketa egin ondoren salbuespen egoera Udaletxean egiaztatzen bada. Horretarako dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

 • Eskaera behar bezala beteta
 • Ondasun higiezinei buruzko zerga ordaindu izanaren agiria
 • Familia osatzen dutenen errolda agiria
 • Familia osatzen duten kide guztien aurreko urteko PFEZ aitorpena

 

2. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga 

Ibilgailuen potentzia eta mota

Kuota (euroak)

A) Turismoak

2020 urtea

· 9 zaldi fiskal baino gutxiagokoak

38,11

· 9tik 11,99 zaldi fiskalera bitartekoak

79,17

· 12tik 13,99 zaldi fiskalera bitartekoak

132,09

· 14tik 15,99 zaldi fiskalera bitartekoak

177,95

· 16tik 19,99 zaldi fiskalera bitartekoak

228,63

· 20 zaldi fiskaletik gorakoak

290,53

 

Ibilgailuen potentzia eta mota

Kuota (euroak)

B) Autobusak

2020 urtea

· 21 plaza baino gutxiagokoak

183,08

· 21etik 50 plazatara bitartekoak

260,75

· 50 plaza baino gehiagokoak

325,92

 

Ibilgailuen potentzia eta mota

Kuota (euroak)

C) Kamioiak

2020 urtea

· Karga erabilgarriko 1.000kg. baino gutxiago

92,93

· Karga erabilgarriko 1.000tik 2.999 kg.ra

183,08

· Karga erabilgarriko 2.999tik 9.999 kg.ra

260,75

· Karga erabilgarriko 9.999 kg baino gehiagokoak

325,92

 

Ibilgailuen potentzia eta mota

Kuota (euroak)

D) Kamioi traktoreak ("trailer-ak")

2020 urtea

· 16 zaldi fiskal baino gutxiagokoak

38,83

· 16tik 25 zaldi fiskalera bitartekoak

61,00

· 25 zaldi fiskal baino gehiagokoak

183,07

 

Ibilgailuen potentzia eta mota

Kuota (euroak)

E) Trakzio mekanikozko ibilgailuek
arrastan eramandako atoi eta erdi atoiak

2020 urtea

· Karga erabilgarriko 1.000 kg. baino gutxiago

38,83

· Karga erabilgarriko 1.000tik 2.000 kg bitartean

61,00

· Karga erabilgarriko 2.999tik gorakoak

183,07

 

Ibilgailuen potentzia eta mota

Kuota (euroak)

F) Bestelako ibilgailuak

2020 urtea

· Ziklomotoreak

9,74

· 125 z.k.-rainoko motozikletak

9,74

· 125tik 250 z.k.-rainoko motozikletak

16,71

· 250tik 500 z.k.-rainoko motozikletak

33,28

· 500tik 1.000 z.k.-rainoko motozikletak

66,54

· 1.000 z.k.-tik goragoko motozikletak

133,14

Antzinako ibilgailuei dagokienez 100eko 100era bitarteko hobaria aplikatzen zaie, eta beti ere aplikatzen hasiko da eskatzaileak eskaera egin eta hurrengo urtetik aurrera.

 

3. Eraikuntza, instalazio eta obrei buruzko zerga 

[2020 URTEA]

· Oin berriko obrak edo eraikinak, hauek txikien sailkapenean sartzen direnean, 6.000 euro arte

Salbuetsita

· Obrak, eraikinak edo oin berriko instalazioak orokorrean

3,50 %

· Oin berriko obrak, eraikinak edo instalazioak nekazal arlokoak

0,35 %

· Obrak, eraikinak eta instalazioak industri arlokoak

5,00 %

· Mota guztietako eraikuntza, eraikin eta instalazioen handiagotzea edo/eta aldakuntza edo birgaikuntza obrak

3,50 %

· Barne aldaketa obrak edo/eta eraikinen birgaikuntza, edozein erabilera dela eta, barne etxebizitza bi edo gehiagotan zatitzeko obrak direnean

3,50 %

· Edozein motako lurzorutan egin beharreko lur mugimenduak eta lurra erauzteko eta berdintzeko lanak

5,00 %

· Betelan exekuzio obrak edo/eta zabortegiak, Eusko Jaurlaritzako 423/1994 Dekretuan jasotzen den “baimendutako zabortegi eta leku” definizioaren arabera

5,00 %

Honako salbuespen egoera hau aurreikusten da:

 • Udal interes berezi bezala aitortzea, kuotaren %100ko salbuespena ezarri ahal izateko, herriarentzat onuragarri diren eraikin, obra eta instalazioak, beti ere herriari eta herritarrei zerbitzu bat ematea suposatzen denean, zehazki: janari dendak, arropa dendak, eguneroko erabilerarako gai ezberdinak saltzeko dendak

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Eskaera behar den bezala beteta.
 • Egin nahi den eraikin, obra edo instalakuntzaren behar den dokumentazioa, non azaltzen den zehazki zer nolako jarduera ezarri nahi den.
 • Alkatetzak, eraikin, obra edo instalakuntzaren lizentzia ematerakoan, onartu ahalko du eskatutako salbuespenaren aplikazioa, ebazpen bidez.

 

Hirilurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga

[2020 URTEA]

ALDIA

PORTZENTAIA %

TARIFA

1-5

3,1

5

5-10

2,8

5

10-15

2,7

5

15-20

2,7

5

Tasak honako puntuetan multzokatzen dira:

 1. Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik ordaindu beharreko tasak
  1. Lurzoruaren legeak exijitutako hirigintza lizentziak ematearen tasa
  2. Establezimenduen irekitze lizentziak ematearen tasak
  3. Zaborrak etxez etxe biltzearen tasa
  4. Udal hilerriko zerbitzuren tasa
  5. Udal pilotalekuaren erabilpenaren tasak  6.  
  7.  
 2. Udal jabego publikoaren erabilera pribatuko edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza
  1. Udal bide publikoen lurzoru edo lurpe erabilpen pribatiboa edo aprobetxamendu berezia, hornidura zerbitzuen enpresa ustiatzaileen alde
  2. Itsasoko udal bide publikoak arautzeko ordenantza
  3. Karpa lagapena

 

1. Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik ordaindu beharreko tasak

1.1 Lurzoruaren legeak exijitutako hirigintza lizentziak ematearen tasa 

[2020 URTEA]

Obra txikiei dagozkien lizentziak emateagatik:

Kuota (euroak)

6.000,00 euro arteko aurrekontua dutenak

Salbuetsiak

6.000,00-30.000,00 euro arteko obrak

138,40

Obra handiei dagozkien lizentziak emateagatik:

Kuota (euroak)

Nekazal sektoreari dagozkionak

37,57

Etxebizitzak (2 etxebizitza arte)

365,49

Etxebizitzak (3 etxebizitza edo gehiago)

907,04

Industria

 • 1.000 m² artekoak

907,04

 • 1.000 m² / 5.000 m² artekoak

1.810,00

 • 5.000 m²tik aurrerakoak

2.718,58

Partikularrek bultzatutako jarduerengatik

Kuota (euroak)

Plan Partzial, Plan berezi, eta urbanizazio proiektuen tramitazioa

4.530,77

Xehekapen azterlan proiektuen tramitazioa

2.492,22

Birpartzelazio eta konpentsazio proiektuak

3.624,75

Hirigintza kontsultak

453,09

Nekazaritzako hirigintza kontsultak

45,29

Gainerakoak

951,50

Iragarki gastuak aparte dira eta beti eskatzaileen kontura

 

 

1.2 Establezimenduen irekitze lizentziak ematearen tasak 

[2020 URTEA]

Jarduera salbuetsiak dituzten establezimenduentzako lizentziak emateagatik

453,39

Jarduera sailkatuak dituzten establezimenduentzako lizentziak emateagatik

 • Komertzioak

453,39

 • Industriak

907,23

 • Gainerako instalazioak

907,23

Honako salbuespen egoera aurreikusita dago:

 • Udal interes berezi bezala aitortzea, %100ko salbuespena ezarri ahal izateko, herriarentzat onuragarri diren komertzioak (dendak) irekitzeagatik, beti ere herriari eta herritarrei zerbitzu bat ematea suposatzen denean, zehazki: janari dendak, arropa dendak, eguneroko erabilerarako gai ezberdinak saltzeko dendak

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Eskaera behar den bezala beteta.
 • Ireki nahi den komertzioaren (denda) dokumentazioa, non azaltzen den zehazki zer nolako jarduera ezarri nahi den.
 • Alkatetzak, irekitzen baimena edo lizentzia ematerakoan, onartu ahalko du eskatutako salbuespenaren aplikazioa, ebazpen bidez.

 

1.3 Zaborrak etxez etxe biltzearen tasa 

Gaur egungo egoera [2020 URTEA] 

Mota

Hiruhilekoa

Urtekoa

Etxeko zaborrak

-

136,20

Merkatal zaborrak

-

316,41

Industri zaborrak

-

634,15

 

1.4 Udal hilerriko zerbitzuengatiko tasa 

[2020 URTEA]

 • Lurrean hilobiratzeagatik: 160,23 euro.
 • Lurrean hilobiratutako gorpua ateratzeagatik: 160,23 euro.

 

1.5 Udal pilotalekuaren erabilpenaren tasak 

[2020 URTEA]

KUOTA

EUROAK

Argi fitxak, ordu erdiko (22 orduak arte)

Dohain

Erreserbatzea, kirol jardueretarako

 • Argirik gabe, orduko

4,10

Pilotalekuaren alokairua, beste jarduera batzuetarako

 • Mitinak (argiaren kostua aparte)

71,31

 • Kontzertuak, antzerkiak, e.a. (argiaren kostua aparte)

102,16

 

2. Udal jabego publikoaren erabilera pribatuko edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza

2.1 Udal bide publikoen lurzoru edo lurpe erabilpen pribatiboa edo aprobetxamendu berezia, hornidura zerbitzuen enpresa ustiatzaileen alde 

[2020 URTEA]

Auzoteria osoari edo horren zati garrantzitsu bati dagozkion hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresen aldeko bide publikoen lurzoru edo zorupe erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziengatiko tasa aipatutako enpresek Udal mugartean urtean eskuratzen duten fakturaziotik datozen diru-sarrera gordinen %1,5ekoa da. Martxoak 19ko 4/2003 Foru Arauak aldaketak sartu ditu tasa honetan, eta baita ere sartzen dira zerbitzu horien enpresa ustiatzaileen artean zerbitzu horiek banatu eta merkaturatzen dituzten enpresak.

2.2 Itsasoko udal bide publikoak arautzeko ordenantza 

[2020 URTEA]

2.3 Karpa lagapena 

[2020 URTEA]

 • Karpa lagatzeagatik prezioa: 2.000,00 euro (gehienez 7 eguneko eperako, jaso eta itzultzen den arte).
 • 7 egun horietatik gainditzen den egun bakoitzeko: 100,00 euro egun bakoitzeko.

Baimen bakoitzagatik: 300,00 euroko bermea jarriko beharko da.

Gora itzuli