Aurrekontuak

Aurrekontuak

Segidan, aurtengorako egiten den sarrera arrunten eta gastu finkoen aurreikuspena ikus dezakezu xehatuta:

Sarrerak

Deskribapena Zenbatekoa
1. KAPITULUA  
Landa ondasunak 2.905,26€
Hiri ondasunak 28.673,52€
Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga 15.522,59€
Hiri-lurren balioaren gehikuntzaren ga 0,00€
Enpresa jarduerak 3.500,00€
1. kapitulua guztira 50.601,37€
   
2. KAPITULUA  
Eraikuntza, instal. obren gaineko zerga 0,00€
2. kapitulua guztira 0,00€
   
3. KAPITULUA  
Etxez etxeko zabor bilketa 13.836,88€
Udal hilerriak (tasak lurperatzeagatik) 300,00€
Etxez etxeko laguntza zerbitzua 0,00€
Udalekuetako kuotak 350,00€
Euskara ikastaroak 0,00€
Jubilatuen bazkariko sarrerak 0,00€
Pilates eta zunba ikastaroak 1.800,00€
Establezimenduak irekitzeko baimena 0,00€
Hirigintza baimenak ematea 0,00€
Herri bideen erabilera (pinudiak ateratzeagatik…) 1.000,00€
Erriel, zutoin, kable, tximeleta e.a. (fakturatzearen %1,5) 11.000,00€
Udal kiroldegiak (Alegiako frontoia) 0,00€
Podologo kontsulta 0,00€

Partikularren itzulketak (udalak egindako gastuak, partikularrek egin beharrekoak…)

0,00€
Isunak 0,00€
Premiamendu errekargua 0,00€
Berandutza interesak 0,00€

Telefonica-ko sarreretan partaidetza (kontsumoaren %1,5) (aldundiak gestionatua)

700,00€
Partikularren kargurako laneng. sar. 0,00€
Inprebistoak eta ikastaroen kuotak 1.000,00€
Matxinbentako gastuetan beste udalen ekarpena 750,00€
3. kapitulua guztira 30.736,88€
   
4. KAPITULUA  
Itundu gabeko zergetako partaidetza (estatutik) 0,00€
Bake Epaitegia 0,00€
Dirulaguntza AHT Teknikoak 0,00€
Itundutako tributuetako partaidetza (fondo forala) 204.203,62€
Larrialdi sozialeko laguntza (EEJJ) 1.430,00€
Etxez etxeko laguntza zerbitzua 0,00€
Gizarte Zerbitzuen Legea  0,00€
Haur eta gazteen sustapenerako sistema 950,00€
Sasietako mankomunitatea aldeko likidazioa 0,00€
Hitzarmena: Redesa 0,00€
4. kapitulua guztira 206.583,62€
   
5. KAPITULUA  
Errentak (ostatua) 3.471,12€
5. kapitulua guztira 3.471,12€
   
7. KAPITULUA  
UEMA - Euskara plana (diru-laguntza) 0,00€
Irisgarritasuna diru-laguntza 27.950,00€
Irisgarritasuna 2015 diru-laguntza 0,00€
Garapen jasangarria 2019 diru-laguntza 59.375,00€
Rita antzezlanerako diru-laguntza 0,00€
Jarduera fisikoaren diru-laguntza 0,00€
Udaleko obretarako Leader 2018 laguntza 0,00€
Foru Aldundiko laguntza landa bideak 30.000,00€
Tokiko programaren diru-laguntza 0,00€
Kirola sustatzeko diru-laguntzak 1.000,00€
Alegiko bidegorrirako diru-laguntzak 0,00€
Parte-hartzerako laguntza - Itsaso 2030 0,00€
Goimenen ibilaldietarako diru-laguntza 0,00€
Herri bizitza diru-laguntza 0,00€
Ezkioko aurrekontutik diru-sarrera 10.000,00€
7. kapitulua guztira 128.325,00€
   
2019ko diruzaintzaren gerakina 312.962,45€
   
SARRERAK GUZTIRA 2020ean  732.680,44€

Gastuak

Deskribapena Zenbatekoa
1. KAPITULUA  
Oinarrizko ordainketak. Goi zuzendaritza 17.200,00€
Administ. orok. oinarrizko ordainketak 5.923,96€
Administ. orok. destino osagarria 10.800,51€
Pertson. labor. oinarriz. ordainketak 13.849,83€
Admin. oroko. aldarteko laborala-Izaskun 1.256,67€
Peoiaren kontratazioa 0,00€
Gizarte ekintzaren bestelako pertsona 4.917,42€
Udalekuetako begiraleen kostua 650,00€
Euskara irakaslea 0,00€
Aldi Baterako Administraria 23.297,74€
Gizarte segurantza, komun. gizar. zerb. 4.909,08€
Elkarkidetza - Narraspe 270,78€
Gizarte segurantza gizarte langilea 1.533,11€
Gizarte segurantza, begiraleak 220,00€
Gizarte segurantza, euskara irakasleak 0,00€
Gizarte segurantza, adm. orokorra 3.322,56€
Elkarkidetzaren kuotak 483,58€
Lan prebentziorako zerbitzua 500,00€
Gizarte segurantza aldi baterako administr. 7.303,60€
Goi mailako karguen aseguruak 296,21€
Komun. eta gizarte. aseguruak - Narraspe 150,23€
Euskara irakaslea Bizitza Asegurua 115,43€
Administrazio orok. aseguruak 300,00€
1. kapitulua guztira 97.300,71€
   
2. KAPITULUA  
Elizarekin Hitzarmena 1.200,00€
Kizkitzako antenaren arrendamentua 200,00€
Hiribide publikoen azpeig. (baserri bideak) 3.000,00€
Admin. orokorr. konpon. manten. 0,00€
Zehazgabe eta ustegabe eraikin eta best. 0,00€
Komunit. eta gizarte. zerb. makin. insta 5.000,00€
Hilerriaren makin. instal. tresneria. 0,00€
Admin. orokor. makin. instal. tresneria. 500,00€
Komunitate giz. zerb. altz. eta lanabes 100,00€
Adm. orok. ekipamendu informatikoa 800,00€
Admin. orok. material inbent. ezina 1.500,00€
Komunit. gizar. zerb. erregaiak 1.000,00€
Komunit. gizar. zerb. arropak 250,00€
Tresnak eta erremintak 320,00€
Auzolana 3.800,00€
Ur hornidura-kontsumoa 200,00€
Komunit. eta gizar. energia elektrikoa 11.000,00€
Admin. orokor. energia elektrikoa 300,00€
Administrazio Orokorreko Gasa 1.500,00€
Komunit. Gizar. Zerb. Telefono gast. 350,00€
Admin. orokorreko telefono gastuak 1.700,00€
Admin. orok. posta bidezkoak 300,00€
Adminitrazio orokorra. informatikoak 7.000,00€
Admin. orokorreko garraioak 100,00€
Komunit. gizart. zerb. ibilgailua 100,00€
Adm. orok. eraikin eta lokalen aseguruak 1.800,00€
Admin. orokor. bestelako arriskuak 0,00€
Gazteek proposatutako ekintzak 1.500,00€
Kultur. Sustapen gastu. (tailer, irteera, auzolan…) 8.000,00€
Gobernu organoen protokolo arretak 0,00€
Admin. orokor. publizitate eta propag. 700,00€
Admin. orokor. juridiko gastuak 800,00€
Adinekoen tailerra 3.000,00€
Hirigintzaren aholkularitza gastuak 13.000,00€
Komposguneko lanak 3.900,00€
Hilerriko gastuak 300,00€
Etxez etxeko laguntza zerbitzua 0,00€
Arratoi galtze zerbitzua 1.500,00€
Podologo kontsulta 500,00€
Udalekuen ikastaroak 4.500,00€
Kirol ikastaroak (Pilates eta Zumba) 5.000,00€
Entitatearen aldeko bilketa. Frontoia 0,00€
Datuen babeserako lanak 1.000,00€
Admin. orok. garbiketa gastuak 8.000,00€
Bilketa zerbitzuak 0,00€
Adm. oroko. kanpoko best. lanak-berta. 3.000,00€
Admin. orokorraren dietak eta despl. 200,00€
Gobernu organoen dietak eta desplazamend. 200,00€
Gobernu organoen bestelako kalte ordaina 200,00€
Beste indemnizazio batzuk 200,00€
2. kapitulua guztira 97.520,00€
   
4. KAPITULUA  
Matximentako zaborra 500,00€
Matximentako argia 100,00€
Matximentako bestelako gastuak 0,00€
Foru diputazioa. telealarma zerbi. 100,00€
Sasieta mankomunitateari transferentziak 15.182,28€
Goiekiri transferentziak 0,00€
San Andres ikastetxeko mantenua 300,00€
Balantzategi ikastetxe mantenua 300,00€
Goruntz dantza taldeari transf. 300,00€
Covid-19ari aurre egiteko laguntzak 0,00€
Hirugarren munduari transferentzia 1.500,00€
Gizarte ongizate arloko laguntz. transfe. 1.430,00€
Hezkuntza arloko laguntzen transferentzia 300,00€
Kultura arloko laguntzen transferentzia 1.000,00€
Euskara arloko laguntzen transferentzia 3.000,00€
Herriko festetarako transferentziak 8.000,00€
Kirol arloko laguntzen transferentziak 885,00€
Goimeni transferentziak 3.000,00€
4. kapitulua guztira 35.897,28€
   
5. KAPITULUA  
Kreditu Globalak 0,00€
5. kapitulua guztira 0,00€
   
6. KAPITULUA  
Alegiko auzoaren bulebarizazioa 0,00€
Bideetan egokitze lanak 40.000,00€
Bidegorriaren egokitze lanak 10.000,00€
Itsasoko natura ondarearen berreskurapena 62.500,00€
Areto Balioanitza 50.000,00€
Birrintzailea Alegiko konposgunea 0,00€
Itsasoko Ostaturako inbertsioak 12.000,00€
Desfibriladoreak 0,00€
Udaletxe berriko informatika inbertsioak 0,00€
Ibilbideak, Panelak San Lorentzo 0,00€
Itsaso 2030 plan estrategikoa 0,00€
Itsasoko web orria 0,00€
Artxibo Eratze lanak 0,00€
Itsasoko Goiko Ostatu proiektua 0,00€
Erretaularen difusiorako inbertsioa 0,00€
Itsaso Bereizketako Epaiketak 10.000,00€
Frontoiko argindar instalazioak 0,00€
Itsasoko bertako produktuen dibulgazioa 2.500,00€
6. kapitulua guztira 187.000,00€
   
7. KAPITULUA  
Ur hornidura-eskaerak 1.000,00€
Baserri fatxaden pintaketa 1.000,00€
7. kapitulua guztira 2.000,00€
   
GASTUAK GUZTIRA 2020ean  419.717,99€